Denarius.skDenarius.sk

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov


Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).


1. Správca osobných údajov


 1. Správcom osobných údajov je spoločnosť Matúš Kubiš DENARIUS., so sídlom Štefánikova 49/41, 059 01 Spišská Belá, IČO:46268146, (ďalej len "DENARIUS"), prevádzkovateľ webových stránok www.denarius.sk (ďalej len "Internetová stránka")
 2. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na odkaze: kontaktná adresa

2. Prehlásenie o ochrane osobných údajov


 1. budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 2. umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

3. Spracovanie osobných údajov


 1. Ako správca určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.
 2. identifikačné údaje: najmä meno a priezvisko, uživateľské meno a heslo, číslo občianskeho preukazu
 3. kontaktné údaje: osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a Váš kontakt na sociálnych sietiach;
 4. vaše nastavenia: údaje vo vašom účte, najmä uložená adresa;
 5. údaje o vašich objednávkach, najmä údaje o produktoch, ktoré si u nás objednávate, platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;
 6. údaje o vašom chovaní na webe, najmä produktov, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvaní obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlišenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií pre identifikáciu zariadení;
 7. údaje z vášho hodnotenia nami ponúkaných služieb a produktov, ktoré uvediete v recenzii;
 8. osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údajov o produktoch a službách, ktoré u nás objednávate, údajov o vašom chovaní na webe a údajov o vašom chovaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame; najmä sa jedná o nákupné chovanie a vzťahy k rôznym službám;
 9. údaje o vašom chovaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií;
 10. identifikácia správ, ktoré nám zasielate, vrátane identifikátorov, ako sú IP adresy

4. Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje


V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 1. bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 2. na základe vášho súhlasu

Spracovanie vašich osobných údajov:

 1. Nákup tovarov a služieb aby sme vedeli vybaviť a doručiť vašu objednávku.
 2. Starostlivosť o zákazníkov: vybavovanie dopytov, vzájomnú komunikáciu a doručenie objednaného tovaru.
 3. Užívateľský účet. Pre správnu funkčnosť užívateľského účtu sú uchovávané a spracovávané vaše osobné údaje. Tieto údaje môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach vášho účtu.
 4. Marketingová činnosť. Marketingové a obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu emailových marketingových oznámení sa môžete odhlásiť upravením nastavenia svojho užívateľského účtu alebo na konci každého emailu nájdete odkaz pre odhlásenie z odberu marketingových správ. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
 5. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
 6. Zlepšovanie našich služieb ako je: ponúknuť kvalitnejší zážitok z využívania našich služieb a relevatnejšie ponuky tovaru spracovávame históriu vašich objednávok a vaše správanie na našich online aplikáciách. Na určitých miestach zobrazujeme produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom.
 7. Uplatnenie práv a právnych nárokov. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať za účelom uplatnenia našich práv a právnych nárokov, na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a ďalšie prípady, kde máme povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov.
 8. V prípade žiadosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní a ďalších orgánov verejnej moci na základe platných právnych predpisov za určitých podmienok sme oprávnení niektoré osobné údaje odovzdať.
 9. Plnenie zmluvného vzťahu
 10. Poskytovanie služby - Dotaz na produkt
 11. Vykonávanie analýz a meraní .
 12. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

5. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom


Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nepredávame, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii uvedených nižšie. Osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania.V takom prípade to uvedieme do zoznamu spracovávaťeľov.

Osobné údaje sprístupňujeme, pokiaľ to od nás vyžadujete, napr. v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Údaje poskytujeme nasledujúcim spoločnosťam:

 1. Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.803/S
 2. Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.3215/B
 3. Parcel Distribution SK s.r.o Sídlo spoločnosti: Technická 7 821 04 Bratislava,IČO 35 834 498, Obchodný register okr. súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

Prístup k vašim osobným údajom majú niektorí naši dodávatelia, ktorí ich pre nás spracúvajú:

 1. Prevádzka a hosting serverov - Websupport s.r.o., Karadžičova 7608/12, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO 36 421 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.63270/B
 2. Prevádzka a webhosting e-shopu- Unition, s. r. o., Letná 3480/1, 058 01 Poprad, IČO 47 535 237, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 29350/P
 3. Facebook - FB pixel
 4. Google - Google Analytics- Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland,(získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky)- Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete:tu
 5. ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov

6. Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?


Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským účtom uchovávame počas celej doby existencie vášho účtu až do zrušenia alebo vymazania účtu. Pokiaľ nemáte účet vytvorený, uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla 5 rokov od jej doručenia. Osobné údaje, ktoré spracovávame za účelom marketingovej a obchodnej komunikácie, uchovávame kým príslušný súhlas neodvoláte.


7. Aké sú vaše práva


Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.

 1. Svoje osobné údaje máte pod kontrolou prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Pre uplatnenie vášho práva nás môžete kontaktovať zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na našu kontaktnú adresu uvedenú v čl1. bode b.
 2. Za účelom overenia vašej identity uveďte v žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska a telefónne číslo.

7.1 Právo na prístup informáciám


Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, ktoré vám poskytneme bezplatne vám ich doložíme v lehote 30 dní. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.


7.2 Právo na opravu


Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.


7.3 Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)


Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 1. osobné údaje už nepotrebujeme pre účel na ktorý boli poskytnuté,
 2. odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 3. vzniesli ste námietku proti spracovaniu osobných údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na spracovaní týchto údajov
 4. osobné údaje sme spracovávali nezákonne
 5. osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti.

 6. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 7. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 8. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 9. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 10. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 11. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb z našich systémov aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.


7.4 Právo na obmedzenie spracovávania


Máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracovávania v nasledujúcich prípadoch:

 1. popierate presnosť vašich osobných údajov, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne
 2. už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre účely preukázania, uplatňovania alebo obranu vašich právnych nárokov
 3. napadnete správnosť osobných údajov námietkou podľa článku 7.6 bode e., a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 4. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 5. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 6. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 7. ak ste vzniesli námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami
 8. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom.
 9. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

7.5 Právo na prenosnosť údajov


Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.


7.6 Právo namietať


Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 4. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku
 5. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
 6. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 7. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

7.7 Právo na podanie sťažností


Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak takáto situácia nastane, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. Zároveň máte právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky


Na čo potrebujeme súbory cookies?

Zlepšujú používanie webstránky a to len v rámci nevyhnutnom pre chod stánky.

Odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov. S uvedenými podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu a potvrdzujete, že ich akceptujete.