Denarius.skDenarius.skE-book ZDARMA

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou Matúš Kubiš DENARIUS., so sídlom Štefánikova 49/41, 059 01 Spišská Belá, IČO:46268146, ako predávajúcim prevádzkujúcim internetový obchod https://denarius.sk a Kupujúcim pri nákupoch v e-shope (ako sú oba tieto pojmy definované s veľkým počiatočným písmenom v článku 2 nižšie).


Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.


V prípade, ak si zmluvné strany dohodnú špecifické obchodné podmienky (napr. iný spôsob platby, iný termín doručenia a pod.), tieto budú uprednostnené pred obchodnými podmienkami. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom vopred upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


Email: info@denarius.sk

Zákaznícka linka: 0944732620


2. Definované pojmy

Predávajúci je spoločnosť Matúš Kubiš DENARIUS., so sídlom Štefánikova 49/41, 059 01 Spišská Belá, IČO:46268146, DIČ:1084236835

E-shop znamená internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na adrese https://denarius.sk

Kupujúci znamená fyzickú alebo právnicku osobu, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne denarius.sk

Spotrebiteľ znamená fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostaného výkonu svojho povolania.

Podnikateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Obchodné podmienky znamená obchodné podmienky Predávajúceho.

Produkty s pevnou cenou znamená všetky produkty v E-shope s výnimkou Investičných produktov

Občianský zákoník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v znení neskôrších predpisov

Investičný produkt znamená investičné zlato, striebro a ďalšie produkty, ktorých cena v E-shope je priebežne aktualizovaná.

Elektronická objednávka: Elektronickou objednávkou sa rozumie objednávka odoslaná prostredníctvom web stránky alebo na e-mailovú adresu predávajúceho.

SNB: Slovenská národná banka, ČNB Česká národná banka.


3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme vyplnenia elektronického formulára na internetovej stránke www.denarius.sk, vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcim predávajúcemu alebo formou telefonickej objednávky (ďalej len “objednávka”).
 2. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať".
 3. Podmienkou platnosti objednávky je riadne vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári E-shopu Kupujúcim. A to je (meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, prípadne názov firmy, IČO a IČ-DPH), názov tovaru, počet kusov, spôsob doručenia. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
 4. Objednávka Kupujúceho sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na tovar uvedený v objednávke. Za záväzné akceptovanie objednávky uskutočnenej kupujúcim sa považuje e-mailové potvrdenie zo strany predávajúceho v časovom rozmedzí 8:30 - 17:00. Automatické oznámenie o prijatí objednávky, ktoré obdrží kupujúci po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
 5. Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke
 6. V prípade, že kupujúci má záujem o zrušenie (stornovanie) takejto objednávky, mal by neodkladne informovať predávajúceho do 1 hodiny od odoslania objednávky. Predávajúci nie je povinný vyhovieť požiadavke kupujúceho na zrušenie objednávky, ak bol tovar už odoslaný alebo objednaný na podnet kupujúceho. Ak kupujúci požiada o zrušenie akceptovanej objednávky, na základe ktorej predávajúci už objednal tovar, ktorý je predmetom danej objednávky, bude kupujúcemu účtovaný poplatok vo výške 5% z celkovej sumy objednávky a prípadná strata trhovej hodnoty drahých kovov.
 7. Pokiaľ zákazník za objednaný tovar zaplatil a objednávku v súlade s vyššie uvedeným riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená.
 8. Kupujúci nemôže podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
 9. Objednaním tovaru alebo služby klient súhlasí s použitím daňového dokladu v elektronickej podobe.
 10. Predávajúci je oprávnený, v závislosti na charakteru objednávky- množstvo tovaru, výšku ceny apod. - požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom ako napr. e-mailom, alebo telefonicky) . Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne uskutočniť.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť, neprijať objednávku v prípade:
  • previs počtu prijatých objednávok nad výšku disponibilných zásob tovaru,
  • že uvedené údaje o kupujúcom alebo mieste dodania sú zavádzajúce, chybné, alebo neúplné, alebo
  • pokiaľ Kupujúci kedykoľvek v minulosti porušil svoje povinnosti voči Predávajúcemu, neprebral alebo nezaplatil objednaný tovar,v tomto prípade nebudú kupujúcemu, ktorý porušil svoje povinnosti, fixované ceny u ďalších objednávok, ani v rámci okamžitej fixácie
  • že ceny, zverejnené na webovom rozhraní, boli uvedené nesprávne a to z akéhokoľvek dôvodu
  • z akéhokoľvek iného dôvodu.
 11. V prípade odmietnutia/neprijatia alebo iného dôvodu, kvôli ktorému nemôže byť objednávka uspokojená, bude táto informácia zaslaná Kupujúcemu na e-mail uvedený pri vytvorení objednávky bez zbytočného odkladu. Predávajúci nie je povinný udať Kupujúcemu dôvod.
 12. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný telefonicky alebo mailom. Objednávky je možné zadať jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, e-mailu.
 13. Objednávky zadané v e-shope mimo pracovnú dobu alebo v čase zvýšenej volatility môže Prevádzkovateľ rekotovat.
 14. Otváracia doba - tj. V pracovné dni v časovom rozmedzí 9:00 - 17:00 - je zverejnená na webovej stránke obchodu a môže sa líšiť v konkrétne dni s ohľadom na prevádzkové možnosti predávajúceho (ďalej len "otváracia doba").
 15. Otváracia doba je uvedená na stránke a môže byť zmenená predávajúcim. O tejto skutočnosti bude predávajúci informovať na stránke.
 16. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
 17. Kúpna zmluva je uzatváraná na jednorazové plnenie, nie na opakované plnenie.
 18. Registrácia na našich stránkach nie je nutná k realizácii objednávky.

4. CENA A PLATBA

 1. V prípade, ak sa na e-shope objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví napr. cena "0,- " alebo "1,-", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 2. Cena produktov s pevnou cenou uvedená v E-shope je cenou, za ktorú bude tovar dodaný Kupujúcemu a je koncovou cenou vrátane všetkých daní a poplatkov (s výnimkou ďalších nákladov podľa spôsobu dopravy a platby)
 3. Cena investičných produktov uvedená v E -shope nie je konečnou kúpnou cenou, ale cenou platnou v okamihu realizácie objednávky.
 4. Ceny na našich stránkach sa aktualizujú v priebehu dňa v závislosti od pohybu cien na burze s drahými kovmi. Ceny sa aktualizujú aj v priebehu objednávky.
 5. Cena nevydaných mincí a medailí je stanovená na základe očakávaných cien mincí a medailí. Keď dôjde k zvýšeniu cien zo stran ČNB,SNB, prípadne iného eminenta a Kupujúci už uhradil cenu vo výške predpokladanej predajnej ceny, vyhradzuje si Predávajúci právo účtovať pred dodaním tovaru vzniklý rozdiel. V prípade, že Kupujúci navýšenie nebude akceptovať , má právo na vrátenie peňazí v plnej výške už zaplatenej čiastky predplatného dohodnutým spôsobom.
 6. Kupujúci je (na základe vývoja cien investičných kovov v E shope) kedykoľvek oprávnený potvrdiť cenu telefonicky (na telefónnom čísle Predávajúceho 0944732620 od 09:00 do 17:00 v pracovné dni alebo osobne po dohode v kancelárii s Predávajúcim na adrese Štefánikova 49/41, 059 01 Spišská Belá).
 7. Fixáciu cien je možné realizovať okamžite a to prostredníctvom internetových objednávok, u ktorých, je zvolený spôsob platby prevodom na bankový účet, a to iba v prípade, že:
  1. e objednávka vytvorená vo fixačných hodinách (t.j. v pracovné dni od 09:00 do 17:00
  2. je objednávka je vytvorená mimo vyššie uvedené fixačné hodiny a súhrnné množstvo investičných produktov u jedného zákazníka nepresiahne čiastku 99 Eur
 8. Platbu je možné zrealizovať jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • Investičné produkty:
   • c. bezhotovostne prevodom na účty predávajúceho, ktoré sú uvedené na faktúre alebo na stránke https://www.denarius.sk/kontakt (ďalej len "účet predávajúceho")
  • Produkty s pevnou cenou:
   • d. platba prevodom na bankový účet Predávajúceho;
   • e. v prípade objednávky do 499 € platba na dobierku, kedy Kupujúci uhradí cenu pri prevzetí tovaru od prepravcu.
 9. Predávajúci podľa vlastnej volby umožní platbu debetnou/kreditnou kartou akceptuje Predávajúci debetné/kreditné karty: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA a VISA Electron.
 10. Platbu bezhotovostným prevodem je možné previesť aj v prípade osobného prevzatia tovaru aj pri zaslaní prepravnou spoločnosťou.
 11. Ak kupujúci zrealizuje úhradu faktúry hotovostným vkladom na pobočke banky a banka takúto operáciu spoplatňuje, poplatok znáša kupujúci Pozn. Pri hotovostnom vklade nad 15.000 EUR odporúčame klientom vkladanú sumu rozdeliť na viacero častí tak, aby banka poplatok neúčtovala.
 12. V prípade platby na dobierku bude kúpna cena považovaná za uhradenú, uhradením celkovej čiastky kúpnej ceny objednaného tovaru, v hotovosti pracovníkovi prepravnej firmy (Slovenskej pošty apod.)
 13. V prípade platby vopred je kúpna cena považovaná za uhradenú po pripísaní celej čiastky kúpnej ceny objednaného tovaru, vrátane dodacích nákladov na účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný pri platbe vopred uhradiť celkovú cenu objednávky, a to najneskôr do 1 dňa odo dňa dokončenia procesu objednávky (odoslanie potvrdzujúcej správy v elektronickej podobe) .Po uplynutí tejto lehoty bude objednávka Predávajúcim bez náhrady zrušená.
 14. Predávajúci má právo požiadať kupujúceho o zaslanie kópie zrealizovaného príkazu na úhradu prostredníctvom e-mailu.
 15. Faktúra vystavená na základe Kúpnej zmluvy slúži zároveň ako účtovný (daňový) doklad.
 16. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu celú kúpnu cenu, Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru Kupujúcemu.
 17. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.2), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 18. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar Kupujúcemu v lehote dostupnosti uvedenej pri tovare na stránke E-shopu od uhradenia ceny objednávky respektíve od uzavretia kúpnej zmluvy, ak je zvolená úhrada ceny dobierkou.
 19. V prípade nedostupnosti tovaru alebo predĺženia dodacej lehoty nezávisle od vôle Predávajúceho, si Predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania o dobu trvania prekážky. O tejto skutočnosti Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho.
 20. Pokiaľ Kupujúci zvolil v Objednávke osobný odber s platbou na účet, informuje Predávajúci Kupujúceho o možnom termíne odberu. Osobný odber je možný na adrese sídla spoločnosti ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodli na inom mieste.
 21. Tovar, ktorý už kupujúci zaplatil, nemôže predávajúci predať tretej osobe.
 22. Predávajúci nie je platcom DPH.

5. Dodávka tovaru a cena prepravy

 1. Termín dodania tovaru je najneskôr do 21 pracovných dní odo dňa bezhotovostnej úhrady stanovenej kúpnej ceny za tovar. Lehota na dodanie tovaru neplynie po dobu krátkodobého nedostatku tovaru na medzinárodnom trhu, maximálne však po dobu 90 dní.
 2. V prípade, ak predávajúci nebude môcť uspokojiť objednávku ani po tejto predlženej lehote, má kupujúci právo požiadať predávajúceho o vrátenie celej kúpnej ceny tovaru, ktorú uhradil. Predávajúci musí takejto požiadavke vyhovieť a vrátiť celú uhradenú cenu tovaru kupujúcemu bankovým prevodom do 7 pracovných dní.
 3. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie z dôvodov, ktoré predávajúci nemôže svojím konaním ovplyvniť (problémy na strane dopravcu alebo iné technické problémy).
 4. Dodanie objednaného tovaru sa realizuje prostredníctvom Slovenskej pošty, š.p. zásielkou vo forme poistenej zásielky Expres Kuriér určenej adresátovi výhradne do vlastných rúk a táto zásielka bude vždy poistená pre zodpovednosť za stratu, poškodenie zásielky alebo úbytku zásielky, a to do výšky konečnej kúpnej ceny tovaru, maximálne však na 20 000 EUR.
 5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v lehote najneskôr do 14 dní od prvého pokusu o doručenie. V prípade, že kupujúci v tejto lehote tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že kupujúci uhradil tovar vopred a nemôže ho v stanovenej lehote prevziať, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu a dohodnúť si s ním termín doručenia.
 6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 7. Dodanie, respektíve prevzatie objednaného tovaru, môže byť zrealizované jedným s nasledujúcich spôsobov:
  1. osobný odber v kancelárii Predávajúceho
   Pokiaľ kupujúci zvolil v objednávke osobný odber, informuje predávajúci kupujúceho o možnom termíne odberu.
  2. doprava Slovenskou poštou
 8. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
  1. za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou,
  2. za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 9. Po odoslaní zásielky zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu informáciu o odoslaní zásielky.
 10. Tovar je odoslaný ako cenný list, poprípade ako cenný balík. Poistenie zásielky a jeho forma, odoslanie tovaru a voľba zasielacej spoločnosti sa riadi týmto bodom, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť pracovníkovi Slovenskej pošty s.p.. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odmietnutia zásielky kupujúcim sa predlžuje lehota na dodanie tovaru o 20 dní. Prevzatím zásielky kupujúci potvrdzuje, že zásielku prevzal bez zjavných závad. Prevzatím zásielky prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody a preto ak zásielku kupujúci prijme a dodatočne zistí porušenosť zásielky, musí túto skutočnosť reklamovať v Slovenskej pošte pod svojim menom a na svoj účet.
 12. V prípade, že predávajúci nedoručí tovar kupujúcemu podľa dohodnutých podmienok, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutí o odstúpení od kúpnej zmluvy (v emailovej alebo písomnej forme) bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, prípadne iným spôsobom, v závislosti na dohode kupujúceho a predávajúceho.
 13. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že podľa vnútorných predpisov Slovenskej pošty, š.p. sa nedoručené zásielky uskladňujú na najbližšej príslušnej pobočke pošty. Adresát zásielky je následne vyzvaný pracovníkom Slovenskej pošty, š.p., aby si zásielku prevzal osobne na príslušnej pobočke pošty. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim požiadať o dodanie priamo na príslušnú pobočku pošty, ktorá službu Expres Kuriér prevádzkuje.
 14. Každá zásielka doručená kupujúcemu obsahuje daňový doklad (faktúru), prípadne certifikát alebo iný doklad, ak je takýto súčasťou tovaru.
 15. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Poštovné do zahraničia je kalkulované osobitne.

6. ZÁRUKA, REKLAMÁCIA TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

 1. Ak je kupujúcim Spotrebiteľ, vzťahuje sa na tovar zákonná záruka, resp. zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytujú počas záručnej doby 24 mesiacov.
 2. Zodpovednosť za prepravu zásielky preberá prepravca Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru a o jednotlivých zistených vadách tovaru ihneď informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy alebo písomne poštou na adresu Predávajúceho.
 3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je možné iba v nasledujúcich prípadoch:
  1. V prípade produktov s pevnou cenou má Kupujúci, ktorý je Spotrebiťelom právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s Občianskym zákonníkom do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Kupujúci realizuje toto svoje právo tým, že prejav vôle (treba výslovne uviesť, že Kupujúci odstupuje od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní) o odstúpení od zmluvy doručí predávajúcemu najneskôr do 14 dňa od prevzatia tovaru, a to písomnou formou. Tovar je možné doručiť osobným vrátení v kancelárii Predávajúceho alebo prostredníctvom niektorého z prepravcov (napr. Slovenská pošta). V prípade, že sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, je nutné splniť nasledujúce podmienky:
   • vrátený tovar je nepoškodený, plne funkčný a kompletný, vrátane pôvodného obalu (pokiaľ to jeho povaha nevylučuje)
   • tovar je bez známok opotrebenia a použitia.
 4. V prípade Investičných produktov je po uskutočnení fixácie ceny v súlade s §7 odst. 6 zákona č.102/2017 Zb.z.vylúčené odstúpenie Kupujúceho, ktorý je Spotrebiťelom, (spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru alebo služby , ktorých cena závisí na odchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa, ku ktorému môže dôjsť behom lehoty určenej pre odstúpenie od zmluvy).
 5. Reklamácia musí obsahovať číslo objednávky, kópiu faktúry a najmä podrobný popis zistenej závady
 6. Pri nesplnení uvedených podmienok môže Predávajúci voči Spotrebiťelovi uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru. Kupujúcemu potom bude vrátená kúpna cena, ponížená o túto prípadnú kompenzáciu. Porušenie obalu spôsobeného bežným vybalením výrobku sa nepovažuje za zníženie hodnoty tovaru a dalej priložiť originál dokladu, záručný list, číslo objednávky a číslo bankového účtu, kam má byť cena tovaru vrátená.
 7. Za vrátený tovar bude kupujúcemu vrátená kúpna cena bez nákladov za dopravu. Finančná čiastka bude odoslaná na Kupujúcim zvolený bankový účet, a to najneskôr do 30 dní od prevzetia tovaru.
 8. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie e-mailom a dohodne s kupujúcim zaslanie alebo osobne prevzatie tovaru. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Adresa pre doručenie alebo odovzdanie reklamovaného tovaru: Štefánikova 49/41, 059 01 Spišská Belá
 9. Keď je Kupujúcim Podnikateľ , je odstúpenie prípustné iba z dôvodov uvedených v občianskom zákonníku.
 10. Nevyžiadané zásielky na dobierku predávajúcemu nebudú prevzaté.
 11. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru:
  1. ak Kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho za vadu Tovaru do konca záručnej doby Tovaru,
  2. z dôvodu nedostatkov razby a povrchu Tovaru,
  3. ak je vadou Tovaru mechanické poškodenie Tovaru spôsobené Kupujúcim,
  4. ak vada Tovaru vznikla používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu Tovaru,
  5. ak vada Tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
  6. ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania Tovaru,
  7. ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru neodvrátitelnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
  8. ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  9. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  10. ak vada Tovaru vznikla zásahom do Tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
  11. Ak vada vznikla nedostatkom razby na povrchu tovaru alebo škvrny (fľaky), ktoré prirodzene vznikajú časom na tovaroch z drahých kovov (najmä tovar z rýdzeho striebra).
  12. Každú doteraz nepotvrdenú objednávku môže klient do 1 hodiny od zadania zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Predávajúci nie je povinný vyhovieť požiadavke kupujúceho na zrušenie objednávky, ak bol tovar už odoslaný alebo objednaný na podnet kupujúceho .
  13. Potvrdenú objednávku nemožno bez sankcie zrušiť (Občiansky zákonník § 1837 ods. B) Ak by klient trval na zrušení alebo porušil elektronicky uzatvorenú kúpnu zmluvu (napr. Riadne nezaplatil), bude na ňom vymáhaná vzniknutá škoda. Jej výška sa odvíja zo strát pohybom spotu a z vynaložených nákladov (balné, poštovné atp.).
  14. Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, je povinný požiadať predávajúceho o vyriešenie sporu. Adresa pre odoslanie žiadosti je: store.denarius@gmail.sk.
  15. Ak predávajúci s kupujúcim spor nevyriešil, má kupujúci možnosť podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho on-line riešenia sporu medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorú zabezpečuje Európska komisia a slovenské subjekty riešenia sporov on-line (RSO).
  16. Alternatívne riešenie sporov sa týka len spotrebiteľských zmlúv medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktoré boli uzatvorené na diaľku, kde spotrebiteľ je fyzická osoba a hodnota sporu prevyšuje 20 EUR. Subjekty riešenia sporov on-line môžu od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu. Žiadosť podaná na RSO by mala byť vybavená do 90 dní.
  17. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
  18. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete .

  7. Ochrana osobných údajov

  1. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona č. 18/2018 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v súlade podmienok uvedených v Súhlase kupujúceho .
  2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov meno a priezvisko / obchodné meno ,, adresa bydliska / sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, kontaktné údaje (adresa elektronickej pošty, telefónne číslo), cookies, IP adresa. (Ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
  3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
  5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám, okrem tretích osôb zaisťujúcich prevádzku a plnenie zákonných povinností predávajúceho.
  6. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov upravuje Smernica GDPR, ktorú nájdete tu https://www.denarius.sk/ochrana-osobnych-udajov

  8.Spätný výkup

  Naša spoločnosť momentálne neponúka spätný výkup


  9. Zodpovednosť za chyby na stránke

  Informácie uvedené na www.denarius.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


  10. Ďalšie ustanovenia

  Ďalšie vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

  Súhlas kupujúceho – dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov - Informačná povinnosť prevádzkovateľa

  Súhlas kupujúceho - otvoriť všetko

  Kontrolný orgán:

  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

  Obrancov mieru 6

  080 01 Prešov

  Tel.: +421 51 7721 597

  Fax: +421 51 7721 596  Prevádzkovateľom internetového obchodu www.denarius.sk a zároveň predávajúcim je:

  Matúš Kubiš DENARIUS

  Štefánikova 49/41

  059 01 Spišská Belá

  IČO:46268146

  DIČ:1084236835

  Bankové spojenie: SK62 0900 0000 0051 7441 0731

  Č živnostenského registra: 540-16753

  E-mail: info@denarius.sk

  Tel. číslo: 0944732620